Kálvin emlékévek 2009-2014

Kálvin János életrajz, 2. rész

2009.03.01., 21:59

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

1541-1564. Visszatérés Genfbe. Özvegység, Servet megégetése. Forradalmi változások. Az Institutio elnyeri végső változatát. Az utolsó napok krónikája, Kálvin búcsúbeszéde.
1541

A genfi Városi Tanács felkéri Kálvint, hogy legyen lelkész a városban. Hosszabb vonakodás után elfogadja a felkérést. A Városi Tanács erre szintén elfogadja a Kálvin által létrehozott Egyházi Rendet (Ordonnances ecclésiastiques). Ebben négyféle egyházi tisztet, „hivatalt” különböztet meg: a lelkészekét, a tanítókét, a presbiterekét („vének”) és a diakónusokét. Létrehozzák a konzisztóriumot az egyházi rend betartásának biztosítására. Háromfajta fegyelmezési eszköze van a konzisztóriumnak, a későbbi presbitériumnak: intés/figyelmeztetés, exkommunikáció/kiközösítés, büntető eljárás a genfi Városi Tanács előtt. A konzisztórium nem avatkozhat bele a világi terület dolgaiba, illetve a bírói gyakorlatba, de ez fordítva is fennáll.1543

A párizsi Notre Dame előtti téren nyilvánosan elégetik fő művét, az Institutiot. Az ellenreformáció egyre inkább beindul.

1547

Február 18-án meghal Luther Márton Eislebenben, majd Wittenbergben temetik el. Kálvin nagyra becsülte Luthert, „az egyház hű tanítójának” nevezte. Véleményét mindvégig tisztelettel fenntartotta, bár az úrvacsoráról vallott nézeteikben határozott különbségek voltak.

1547

A genfi Városi Tanácsban ismételten konfliktus robban ki az egyháznak a világi állammal szembeni függetlensége miatt. Kálvin ugyan átviszi akaratát és álláspontját az ellenkezőkkel szemben is, de hosszantartó konfliktus veszi kezdetét, ami 1555-ig tart.

1549

Meghalt felesége.
Megegyezés az úrvacsora kérdésében Zwingli utódjával, Heinrich Bullingerrel Zürichben (Consensus Tigurinus)

1553

A már korábban másutt halálra ítélt Michael Servet szentháromságtagadót Genfben a Madeleine templomban egy istentiszteleten felismerték. Elfogták. Kálvin viszont kérelmezi letartóztatását, s a szükséges bizonyítékokat is benyújtja. Máglyahalálra ítélik, ezen enyhíteni próbál. A Szentháromság tagadását és a gyermekkeresztség elutasítását a Városi Tanács a keresztyén társadalomra veszélyes nézetekként elutasítja.1554

Sebastian Castellio iratában elítéli Servet kivégzését. Kálvin az eljárást válasziratban védelmezi, amiben az igaz, szentháromságos hit védelmét fejti ki (Defensio orthodoxae fidei de sacra Trinitate). Mély meggyőződése, hogy ahol a vallás alapjait megrendítik, a legmegfelelőbb gyógymódhoz kell folyamodni annak érdekében, hogy a halálos kór vagy méreg ne terjedhessen tovább.
John Knox, a skótok reformátora a katolikus támadások elől egy időre átjön a kontinensre, s hónapokon át Genfben időzik, ahol Kálvin tanítványa lett. Később, 1556-1559 között a genfi angol nyelvű menekültgyülekezet pásztorává választják.


John Knox, a skótok reformátora
1555

Genfben csaknem lázadás tör ki az egyre nagyobb létszámú francia protestánsok ellen. Egyesek megpróbálták a polgármestert kiszakítani a vezetésből, maguk mellé állítani, ezért a Városi Tanács a lázadást a legfőbb árulásnak minősítette. A lázadás négy résztvevőjét elítélték és kivégezték. Kálvin ellenzői végleg elveszítik többségüket a tanácsban. – Egy éven át (1555/1556) Mózes 5. könyvéről prédikál, és a szövetség teológia keretein belül fogalmazza meg gazdaságetikai gondolatait. A szegénység leküzdésére kórházat, árvaházat, szegényházat alapít, mértékletes kamatgazdálkodást javasol. De a szegényektől nem szedhető uzsora!

1559

Kálvin megalapítja a Genfi Akadémiát, az Institutio végső változatát adja ki. 50. születésnapjára megkapja a genfi polgárjogot. Vezető tanárként meghívta hű tanítványát és barátját, Béza Tódort. – A párizsi Rue Visconti 4. szám alatti vendéglőben megalakul a Francia Református Egyház, itt tartja első zsinatát. - Magyarra elsőként Szenci Molnár Albert fordította le az Institutiot a 17. század első felében.

1564

Május 27-én hosszas betegség után elhunyt. Tuberkulózisban, tüdővérzésben szenvedett. Külső segítség nélkül már nem tudott betegágyából kilépni. De dolgozott. Élete utolsó heteiben írásban és szóban is elbúcsúzott a városi tanács tagjaitól, lelkészkollégáitól, munkatársaitól és barátaitól. Ismeretlen helyen nyugszik, de a genfi temetőben vélik feltételezni nyughelyét. Itt emléktábla idézi fel történelemformáló alakját.


Kálvin halálos ágyán, 19. századi metszet, Joseph Hornung festménye alapján

Szolgálata idején hét közben főként ószövetségi textusokról, vasárnap újszövetségi Igékről prédikált. Igehirdetéseinek száma meghaladja a 4 000-et, ebből alig a fele van meg. Kálvin hihetetlenül nagy energiával levelezett, hogy a reformáció tanításait így is terjessze. „Levélmissziója” nyomán több mint 4 300 levél keletkezett, ebből 1 369 az általa írt levél. Levelezett kora vezető teológusai mellett az angol királlyal, VI. Edwarddal, a canterbury érsekkel, Thomas Cranmerrel és másokkal. Titkárai, akik 1548 óta segítették levelezését, franciák voltak: előbb Fr. Baudoin és N. de la Fontaine, később Ch. de Jonvilliers. A nagy érdeklődésre tekintettel akadémiai előadásait hárman is jegyzetelték, és ki is adták: Nikolas des Gallars, Jean Budé és a már említett titkára, Jonvilliers. Prédikációinak gyorsírásos lejegyzését 1549-1560 között Denis Raguenire készítette.


Kálvin János feltételezett nyughelye Genfben
Február 28-án tartott búcsúbeszédében így fogalmazott: „Sokféle gyengeségem volt, amiket el kellett viselnetek, és az, amit elvégeztem, alapvetően semmi. A gonosz emberek bizonyára visszaélnek majd ezzel a megállapításommal. De ismételten csak azt mondom, az összes dolog, amit elvégeztem, semmiség, s én csak egy nyomorult teremtmény vagyok. Azt elmondhatom magamról, hogy jót akartam, hibáimmal mindig igyekeztem szembenézni, s az istenfélelem mélyen gyökeret vert a szívemben. Ti tanúsíthatjátok, hogy jók voltak törekvéseim. Ezért kérem, hogy a rosszat bocsássátok meg nekem. Ha pedig valami jó is adódott, kérlek, ti is törekedjetek erre és kövessétek a jót!”.


Kálvin János kézírása

Dr. Békefy Lajos
Kálvin János életrajz, 1. rész

Rendezvények

Hírlevél


Képgaléra